Privacy beleid Kattentrimbus

Privacy beleid  (01-05-2018) Kattentrimbus, hierna te noemen de ondernemer, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 50546570.

Hoe en waarom verzamelt de Kattentrimbus persoonsgegevens?

Kattentrimbus verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden als mobiele kattentrimmer bij u thuis. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan een eerste telefoongesprek tussen Kattentrimbus en een (potentiële) klant of aan de situatie dat een (potentiële) klant een mailtje stuurt aan Kattentrimbus. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Kattentrimbus zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Kattentrimbus vindt het belangrijk dat u inzicht heeft in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na het lezen van dit statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de Kattentrimbus. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Wie is Kattentrimbus precies?

Kattentrimbus geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het betreft een éénmanszaak waarvan Hennie Schuit de eigenaar is. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50 54 65 70 gevestigd aan de van Damstraat 59 te Putten, bereikbaar op telefoonnummer 06-10666278 of per mail hennie@kattentrimbus.nl

Heeft Kattentrimbus een Functionaris Gegevensbescherming?

Kattentrimbus heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Hennie Schuit is het eerste aanspreekpunt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Voor vragen of klachten kunt u bellen 0610666278 of mailen hennie@kattentrimbus.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt kattentrimbus en waarom doet zij dat?

Kattentrimbus verwerkt persoonsgegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer. Indien een eerste afspraak via een mail link op de website (kattentrimbus.nl) verloopt wordt ook uw mailadres verwerkt. Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst/ mondelinge afspraak met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Kattentrimbus en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de wensen van de klant en het maken van een trimafspraak. Vanwege de geleverde service om aan huis te komen om diens kat te trimmen is het noodzakelijk dat het adres en telefoonnummer als persoonsgegeven bekend is bij de Kattentrimbus. Adres en woonplaats zijn nodig om aan huis te komen, postcode is nodig om de gereden kilometervergoeding te bepalen, en telefoonnummer is nodig om eventuele problemen direct te kunnen voorleggen. Als het contact via de maillink op kattentrimbus.nl verloopt dan is het behouden van uw mailadres in de administratie vanzelfsprekend nodig om antwoord te kunnen geven.

Mag kattentrimbus die gegevens verwerken?

Kattentrimbus verwerkt persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Kattentrimbus zelf een bestelling plaatst. Verder verwerkt Kattentrimbus persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Kattentrimbus redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt Kattentrimbus in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken.

De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus;

i. dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
ii. Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kattentrimbus (of een derde)
iii. Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Kattentrimbus noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Kattentrimbus meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen.

Ten eerste het feit dat Kattentrimbus uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Kattentrimbus neemt dat daarom tot uitgangspunt. 
Ten tweede het feit dat Kattentrimbus de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt Kattentrimbus alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

Kattentrimbus zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers heeft Kattentrimbus overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen. Kattentrimbus beoogt niet om persoonsgegevens te delen met andere partijen dan verwerkers.

Blijven de persoonsgegevens in Europa?​

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. Kattentrimbus geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europe. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Kattentrimbus bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat Kattentrimbus heeft opgesteld. Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Kattentrimbus allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Kattentrimbus waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft Kattentrimbus zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookiebeleid

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij Kattentrimbus een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Kattentrimbus uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met: Kattentrimbus, Hennie Schuit, 0610666278 of hennie@kattentrimbus.nl

Kattentrimbus zal binnen drie weken reageren op uw bericht.

Als u meent dat Kattentrimbus handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Is er bij Kattentrimbus sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Er vindt bij Kattentrimbus geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Wat moet ik nog meer weten?

1. Om een deugdelijk privacybeleid te kunnen voeren, heeft Kattentrimbus een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.

2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Kattentrimbus passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Kattentrimbus beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.

3. Het privacybeleid van Kattentrimbus ziet ook toe op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens.

4. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit statement te wijzigen. Kattentrimbus heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen. 

Register verwerkingsactiviteiten 

Gegevens klant                               Nodig voor;                                                                     Bewaartermijn

Naam klant                                      Facturering                                                                     Belasting plichtig 7 jaar

Adres woonplaats                          Service aan huis                                                            1 jaar na opzegging

Postcode                                         Vaststellen van kilometervergoeding                         1 jaar na opzegging

Telefoonnummer                           Voor het maken van afspraak/communicatie          1 jaar na opzegging

Mailadres                                        Voor beantwoorden van vragen/ maken afspraak  1 jaar na opzegging

Verwerkers van Kattentrimbus

• Pheanix administratie kantoor gevestigd aan de Handelsweg 42, 3881 LS Putten. Contactpersoon is Mirelle de Wit. Zij verzorgen de afhandeling van de boekhouding voor Kattentrimbus waaronder de facturering welke de NAW gegevens bevatten van de klant.

• Solutsoft International, gevestigd aan de Dalsteindreef 2307, 1112 XC Diemen. Contactpersoon is Lars groot. Hij verzorgt de hosting van de website kattentrimbus.nl en controleert de beveiliging van de website.